Trainingszeiten

Trainingszäiten vum 20. September 2022 un:

Hären 1 :

Méindes 20:30 - 22:00 Sportshal Jugendherberg Echternach
Mëttwochs 20:30 - 22:00 Sportshal Waldbelleg
Donneschdes 20:00 - 22:00 Sportshal Waldbelleg 
Freides 20:15 - 22:00 Sportshal Jugendherberg Echternach
Trainer:  

Marc Burelbach

Hären 2 :

Méindes 20:30 - 22:00 Sportshal Jugendherberg Echternach
Mëttwochs 20:30 - 22:00 Sportshal Waldbelleg  
Trainer:  

Marc Burelbach

Cadets U19  (gebuer > 01.09.2004):

Méindeg 19:00 - 20:30 Sportshal Jugendherberg Echternach 
Mëttwoch 17:00 - 18:30 Sportshal Waldbelleg
Trainer:  

Marc Burelbach

Dammen:

Mëttwochs 18:30 - 20:30 Sportshal Waldbelleg 
Freides 18:15 - 20:15 Sportshal Jugendherberg Echternach 
Trainer: 

Christovao Filho

Cadettes/Dames 2 (gebuer > 01.09.2005):

Méindes 19:00 - 20:30 GS Lycée
Mëttwochs 19:00 - 20:30 Sportshal Jugendherberg Echternach  
Trainer:  

Enzo Maggiolo/Luciano Coto

Scolaires (gebuer > 01.09.2008):

Dënschdes 16:45 - 18:00 Sportshal Jugendherberg Echternach 
Donnescgdes 18:00 - 19:30 Sportshal Jugendherberg Echternach 
Trainer: 

Luciano Coto

Minimes (gebuer > 01.09.2010):

Méindes 17:30 - 19:00 GS Lycée
Donneschdes 17:30 - 19h00 GS Lycée
Trainer: 

Christovao Filho / Marc Burelbach

Mini Eagles (vun 6-9 Joer):

Freides 17:15 - 18:15 Rotondes Lycée 
Trainer: 

Marc Burelbach / Christovao Filho

Sportshaalen